Hva er FilmCamp?

FilmCamp AS er en regional ressurs- og produksjonsbedrift for film og TV-produksjon samt en viktig tjenesteleverandør.
FilmCamp skal bidra til å øke film og TV-produksjonen i regionen, både kvalitativt og kvantitativt. Gjennom dette vil man fremme regional kultur- og næringsutvikling i tilstøtende bransjer og virksomheter.

FilmCamps samlede ressurser består av:

- infrastruktur & studiofasiliteter
- finansieringsmuligheter
- kompetanse
- nettverk
- svært varierte og anvendelige locations


Samlet har disse ressursene vist seg å være et godt virkemiddel for å trekke nasjonale, men ikke minst internasjonale film- og tv produksjoner til regionen.
Siden første spillefilm-produksjon i 2006, «Kautokeino-opprøret», har FilmCamp deltatt i 65 audiovisuelle produksjoner (pr. 31.12.2020). Dette har i tillegg til en betydelig virksomhet og økonomisk omsetning i egen bedrift og regionens næringsliv, bidratt til kompetanseheving, jobber og nettverksbygging. Gjennom dette er det skapt store muligheter for utvikling og bransjebygging innen regional film- og TV-produksjon.

Visjon

FilmCamp AS skal være et attraktivt og foretrukket internasjonalt ressurs- og produksjonssenter for film- og TV-produksjon.

FilmCamp arbeider for å bli det mest vellykkede verktøyet for næringspolitisk måloppnåelse i Troms fylke. FilmCamp skal forvalte de ressurser som selskapet disponerer til å levere verdiskapende aktiviteter og tjenester som gir forretningsutvikling for selskapet og næringsutvikling for de næringer som knyttes til filmindustrien.

FilmCamp arbeider ut fra det kulturelle og næringsstrategiske samspillet mellom de fem virkeområdene som ligger til grunn for virksomheten. Disse delområdene er definert som på bildet over.

Det er dette samspillet – summen av dette, som har gitt de positive resultatene og ringvirkningene FilmCamp så langt kan vise til.

Historie

FilmCamp ble formelt stiftet i 2005 etter et forprosjekt (2003-2004) som belyste mulighetene - og forutsetningene - for å kunne etablere en regional fonds- og infrastrukturbedrift for produksjon av spillefilm og tung TV- dramaserier (med tilhørende kompetanse- og utdanningstilbud) i den tidligere militærleiren på Holmen i Målselv.

Eierne av FilmCamp AS gjorde det mulig å etablere selskapet og selskapets forretningside gjennom sine vedtak i de 6 eierkommunene og fylkestingen i Troms. Den nedlagte militærleiren Holmen leir ble vurdert som et spesielt velegnet utgangspunkt for denne type virksomhet, i og med at leiren kunne overtas med en fullt utbygd infrastruktur for de fleste bransjespesifikke formål. I tillegg stod det en ferdig utviklet fagkompetanse klar til å utvikle og drive selskapet.

Siden oppstarten i 2005 har FilmCamp vært inne i til sammen 21 filmer. Gjennom midler fra RDA I (FilmCamp samproduksjon AS) og midler fra KUD er det investert ca 19 mill kr i disse produksjonene. Dette har gitt en næringsmessig overrislings-effekt i regionen på ca 72 mill.kr.

Styret

Styreleder:
Terje Gloppen, Hamar

Styremedlemmer:
Vidar Nordli-Mathisen
Inger Lyng
Elin Byberg
Jan-Eirik Nordahl
Vara:
Roar Sollied